Article image

29 min Print version

Deutschsprachige Mastodon Instanzen

Mastodon Instanzen bei denen hauptsΓ€chlich in Deutsch geschrieben wird.

Instanz Admin LTL Block Offen Einladung Version User UserM Posts Zeichen
ruhr.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (sphinxc0re) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 2470 901 (0.36) 83044 500
social.cologne (main) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 1432 667 (0.47) 92146 500
muenchen.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (martinmuc) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 1641 627 (0.38) 59998 500
hessen.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (moomendemol) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 1186 583 (0.49) 10786 500
sueden.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (Butzlabben) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 848 474 (0.56) 5757 500
social.anoxinon.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (Anoxinon) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 1024 472 (0.46) 63433 500
ieji.de (SolSoCoG) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 908 458 (0.5) 51334 500
rollenspiel.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (Tealk) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 980 385 (0.39) 35019 500
nerdculture.de (order) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 1452 327 (0.23) 40059 500
bildung.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (fries) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 524 310 (0.59) 44978 500
graz.social (linos) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 497 199 (0.4) 18627 500
dresden.network (markus) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 618 138 (0.22) 31523 1000
freiburg.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 175 119 (0.68) 17961 500
toot.kif.rocks πŸ‡©πŸ‡ͺ (thegcat) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 453 119 (0.26) 62128 500
dizl.de (nottulner) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 159 118 (0.74) 4307 500
muenster.im (thomas) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 139 78 (0.56) 2739 500
toot.berlin (jan) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 572 77 (0.13) 30590 500
social.saarland (admins) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 187 75 (0.4) 19203 500
nahe.social (gaessjerfm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 62 65 (1.05) 419 500
fulda.social (lars) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 64 33 (0.52) 28824 500
fimidi.com (hagen) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 67 30 (0.45) 7797 500
social.sp-codes.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (sp_codes) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 40 26 (0.65) 6366 500
moessingen.social (ordnung) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 22 25 (1.14) 168 500
radiosocial.de (dk3jf) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 37 24 (0.65) 1778 500
feedbeat.me πŸ‡©πŸ‡ͺ (backstage) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 93 17 (0.18) 807 500
chaotic.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (Josh) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 30 15 (0.5) 559 500
dju.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 25 12 (0.48) 187 500
rheinneckar.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 12 10 (0.83) 228 500
skrt.social (support) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 35 9 (0.26) 10829 500
geislingen.net (hollosch) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 35 7 (0.2) 823 500
social.hergorn.com (JustLucy) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 6 6 (1.0) 155 5000
mastodon.bachgau.social (olaf) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 12 6 (0.5) 2897 500
suchtbasis.de (Frdl) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 3 5 (1.67) 779 500
bergstrasse.social (master) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 5 5 (1.0) 159 500
retrotroet.com (tobias) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 9 5 (0.56) 129 500
social.ksite.de (klinikretter) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 14 5 (0.36) 8 500
toot.krinetzki.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (therealkings) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 82 5 (0.06) 16596 500
tyrol.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (adrian) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 7 5 (0.71) 67 1337
mstdn.myifn.de (therealkings) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 12 4 (0.33) 474 5000
social.dog-s.global (watchdog) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 5 3 (0.6) 88 500
harz.social (webality) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 6 3 (0.5) 10 500
meinungsschubla.de (Nico) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 9 3 (0.33) 936 500
pets.contact (LunaSamtschnute) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 6 3 (0.5) 79 500
hub.uckermark.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (maxheadroom) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 3 2 (0.67) 629 500
m.bit-friends.de (Crash_Override) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 2 2 (1.0) 7 500
social.jugendarbe.it (sjrgeislingen) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 6 2 (0.33) 21 500
mastodon.gramschladen.de (cxx) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 2 1 (0.5) 120 500
barritar.uc-netcorsoft.de (el_rey) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 1 1 (1.0) 0 500
social.inter-mundos.de (snck3rs) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 1 1 (1.0) 15 500
social.jfischer.org (snck3rs) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 1 1 (1.0) 15 500
social.klinikretter.de (klinikretter) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 1 1 (1.0) 8 500
nrw.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (dbeaver) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 2151 1062 (0.49) 31289 500
mastodontech.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (markusblogde) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 2349 1101 (0.47) 64841 500
det.social (stefan) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 1645 2077 (1.26) 6789 500
norden.social (benny) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 4727 2372 (0.5) 341439 500
troet.cafe πŸ‡©πŸ‡ͺ (martinmuc) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 7917 2878 (0.36) 328243 500
social.tchncs.de (milan) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.3 17054 3038 (0.18) 1584307 500
aipi.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.2 1512 309 (0.2) 3287 500
voi.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (aledjones) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.2 68 19 (0.28) 28940 500
uelfte.club πŸ‡©πŸ‡ͺ (aledjones) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.2 63 18 (0.29) 28940 500
hofra.rocks (ij) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.2 46 14 (0.3) 2113 500
wp-social.net (wpprojects) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.2 212 13 (0.06) 9778 500
larp.wanda.hamburg (Hexenzwirn) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.2 4 3 (0.75) 44 500
mastodon.klattgroup.eu (jonathankla) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.2 4 3 (0.75) 344 500
tix-hosting.social (Niktix) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.2 3 2 (0.67) 5 500
krems.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.2 2 2 (1.0) 22 500
social.nerdcrisis.de (low_k0) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.2 3 1 (0.33) 67 500
layer8.space (Sammy8806) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.1 1608 210 (0.13) 84027 500
machteburch.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (admin_toots) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.1 310 142 (0.46) 10396 500
berlin.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.1 174 59 (0.34) 1627 500
fem.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (fem) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.1 64 33 (0.52) 48505 500
aircrew.rocks (atc) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.1 38 10 (0.26) 1055 500
frankfurt.social (amorgner) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.1 9 6 (0.67) 18 500
brandenburg.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.1 23 5 (0.22) 71 500
mastodon.stuttgart.international (tomalo) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.1 11 5 (0.45) 85 500
booker.social (BookerAdm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.1 4 1 (0.25) 3 500
hanf.chat (hackbard) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.5.1 2 1 (0.5) 4 500
social.wien.rocks (paula) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 3.4.9 76 37 (0.49) 2439 5000
todon.eu (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 2944 587 (0.2) 168793 1312
metalhead.club (thomas) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 1442 294 (0.2) 121057 500
digitalcourage.social (freiheit) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 773 288 (0.37) 70325 1024
bonn.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (bonndigital) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 521 161 (0.31) 100365 500
kirche.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (librechurch) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 202 97 (0.48) 41062 500
eupublic.social (christian) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 126 37 (0.29) 16741 500
subversive.zone (admin_) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 48 36 (0.75) 22005 1500
augsburg.social (AnID) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 74 33 (0.45) 694 500
die-partei.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (DiePARTEI_RT) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 44 31 (0.7) 196616 500
wue.social (herrthees) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 33 23 (0.7) 8408 500
schach.social (schachjugend) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 27 19 (0.7) 370 640
suma-ev.social (MetaGer) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 40 18 (0.45) 1704 500
krefeld.life (hausmeister) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 41 15 (0.37) 18326 500
medic.cafe (mikka) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 14 13 (0.93) 478 5000
youthweb.social (youthweb) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 12 11 (0.92) 139 500
aachen.social (billyidl) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 20 11 (0.55) 1443 500
ifwo.eu (sozialwelten) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 22 11 (0.5) 9707 500
bunt.social (blog_reloaded) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 19 10 (0.53) 3434 500
m.blablu.de (holger) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 7 8 (1.14) 5 500
fnordon.de (dentaku) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 20 8 (0.4) 8503 500
rheinland.social (dom) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 15 7 (0.47) 18 500
kollegin.eu (kolleginadm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 42 6 (0.14) 20703 500
imd.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 82 6 (0.07) 6949 500
linuxhotel.social (orga) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 23 5 (0.22) 31 500
social.smnz.de (simon) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 14 5 (0.36) 60 500
spd.social (thomas) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 7 4 (0.57) 48 500
tukkers.online (erik) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 9 4 (0.44) 85 500
altoetting.social (markus) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 3 3 (1.0) 60 500
mastodon.popps.org (HoSnoopy) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 7 3 (0.43) 2571 500
moewa.social (moewa) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 7 3 (0.43) 62 500
kinktroet.social (CigarsAndWhisky) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 2 2 (1.0) 1 500
emotor.tours πŸ‡©πŸ‡ͺ (karsten) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 2 2 (1.0) 42 500
mainburg.hallertau.social (mbgadmin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 5 2 (0.4) 368 500
mastodon.digitalsuccess.dev (eric_maechler) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 2 2 (1.0) 1136 500
social.undisruptable.technology (as) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 1 1 (1.0) 20 500
mastodon.flying-snail.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 2 1 (0.5) 57 500
heimat.drensteinfurt.net (juergen) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 1 1 (1.0) 4 500
club.darknight-coffee.eu (carrabelloy) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 4 1 (0.25) 7242 500
social.metaccount.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (smoe) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.3 6 1 (0.17) 28 500
openbiblio.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.2 391 135 (0.35) 27042 500
mastodon.slg-aachen.de (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.2 94 94 (1.0) 151 500
darmstadt.social (w4tsn) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.2 207 77 (0.37) 7905 500
feuerwehr.social (tmkrvs) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.2 48 30 (0.62) 837 500
hameln.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.2 16 14 (0.88) 435 500
troet.crynet.one (GiliganPomsum) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.2 4 3 (0.75) 39 500
masto.therealblue.de (hekop) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.2 8 3 (0.38) 827 500
sophiade.net (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.2 4 3 (0.75) 111 500
r2r0.de (r2r0) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.2 6 2 (0.33) 118 500
social.bau-ha.us (maschinenraum) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.1 589 94 (0.16) 89021 500
pforzelona.club (x2ero) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.1 11 5 (0.45) 1019 500
chaoflux.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (moderation) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.1 5 4 (0.8) 2 500
chirpi.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (alex) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.1 4 2 (0.5) 3158 500
prolinos.social (wolfgang) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.1 1 1 (1.0) 693 500
social.lemue.org (derlemue) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.1 2 1 (0.5) 32 500
social.netzdienst.eu (marco) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.1 1 1 (1.0) 14 500
toot-bionaut.de (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.1 2 1 (0.5) 14 500
mastodon.cde.social (uijft) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.1 1 0 (0.0) 0 500
literatur.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (lektorat) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 310 120 (0.39) 57362 500
legal.social (malteengeler) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 241 92 (0.38) 7873 500
links.potsda.mn (kollektiv) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 60 23 (0.38) 4416 500
hostsharing.coop (hostsharing) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 62 22 (0.35) 25827 500
alpaka.social (alpaka) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 29 19 (0.66) 402 500
social.bund.de (itteam) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 16 14 (0.88) 2453 500
geno.social (hostsharing) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 55 10 (0.18) 3897 500
piraten-partei.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (whydah) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 9 9 (1.0) 380 500
social.aldiserver.de (aldiserver) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 11 8 (0.73) 132 500
toot.team.jetzt πŸ‡©πŸ‡ͺ (moderation) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 8 6 (0.75) 6605 500
mastodon.hackersgui.de (yoda) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 15 6 (0.4) 103 500
edi.social (stefan) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 10 6 (0.6) 28 500
fellies.social (Citali) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 10 5 (0.5) 2323 500
hannover.social (ordnung) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 13 5 (0.38) 157 500
social.okoyono.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (f) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 12 4 (0.33) 1931 2000
social.regenpfeifer.net (charadrius) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 5 4 (0.8) 128 500
h1v3.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (FoinB) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 3 3 (1.0) 2049 500
embassy.social (thalon) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 7 3 (0.43) 64937 500
microblog.at (roblen) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 4 3 (0.75) 1498 500
social.olchis.net πŸ‡©πŸ‡ͺ (gerrit) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 2 2 (1.0) 221 500
mato.interfel.de (boprat) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 2 2 (1.0) 4 500
heidel.berg.social (fbausch) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 2 2 (1.0) 2092 500
social.anufrij.de (artem) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 2 2 (1.0) 206 500
social.etwas42.de (etwas42) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 2 2 (1.0) 58 500
social.harzpromoter.de (etwas42) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 2 2 (1.0) 58 500
mastodon.business πŸ‡©πŸ‡ͺ (ossrox) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 1 1 (1.0) 12 500
xtux.org πŸ‡©πŸ‡ͺ (admin) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 4 1 (0.25) 153 500
mastodon.starapps-network.com (StarApps) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 2 1 (0.5) 10 500
social.hostpath.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (captaingx) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 1 1 (1.0) 22 500
social.pmj.rocks (pmj) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 6 1 (0.17) 43197 500
social.adlerweb.info πŸ‡©πŸ‡ͺ (adlerweb) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 1 1 (1.0) 2562 500
babbelte.de (djcd) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 1 1 (1.0) 2 500
soc.umrath.net (thoralf) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 1 1 (1.0) 727 500
kampftoast.de (instanceadmin) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 2 1 (0.5) 194 500
lowlab.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (stumpi) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 1 1 (1.0) 3 500
woblfedi.de (wobl) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 2 1 (0.5) 15 500
mthie.net (mthie) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 2 1 (0.5) 2515 500
quasselkopf.de (hausundmeister) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 4 1 (0.25) 2520 500
social.rustysoft.de (beedaddy) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 1 1 (1.0) 194 500
social.pzyk.de (pzyk) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 1 0 (0.0) 1 500
chaos.social (ordnung) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.3 8516 3597 (0.42) 2764466 500
society.oftrolls.com (tbr) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.2 48 16 (0.33) 26498 500
m.kretschmann.social (kai) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.2 7 4 (0.57) 18730 500
7rg.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (maximilian) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.2 3 3 (1.0) 18 500
mastodon.bv.linksjugend-solid.de (bak_it) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.2 4 2 (0.5) 16 500
ljs.social (bak_it) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.2 4 2 (0.5) 16 500
social.dc6jgk.de (dc6jgk) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.2 1 1 (1.0) 32 500
bawΓΌ.social (lfdi) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.1 57 42 (0.74) 5294 500
social.linksfraktion.de (linksfraktion) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.1 43 38 (0.88) 1786 1000
social.snopyta.org (snopyta) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.1 269 37 (0.14) 16743 500
social.rebellion.global (xr) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.1 170 22 (0.13) 22312 500
mastodon.earth (tscho) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.1 84 9 (0.11) 2728 500
mastodon.oi7.de (pinkprius) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.1 8 3 (0.38) 12409 1000
social.morgenroth.me πŸ‡©πŸ‡ͺ (johannes) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.1 2 2 (1.0) 27 500
mastodon.lambertz.xyz πŸ‡©πŸ‡ͺ (Alexander) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.1 1 1 (1.0) 0 500
sociallf.minuskel.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (linksfraktion) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 3.5.1 43 0 (0.0) 486 1000

Offen= β›”: Die Registrierung ist geschlossen.
Einladung  = β›”: Es muss eine Einladung angefordert werden, wenn man sich registrieren will.
Instanzen mit dem Zeichen πŸ‡©πŸ‡ͺ haben DE als Sprache hinterlegt.
πŸ•™ = Lokal TL: Mit diesem Link kann man sich die lokale Time Line der jeweiligen Instanz ansehen.

Status: 24.06.2022 / 227 Instanzen.
Die Liste ist sortiert nach Registrierung (Offen), Einladung notwendig (Frei), Version, Aktive User pro Monat (UserM).
Die Instanzen mit mehr als 1.000 aktiven Usern werden immer ganz unten in der Liste angezeigt.
Es werden nur noch die Instanzen angezeigt, die eines der letzten 3 Releases verwenden (3.5.1, 3.5.2,3.5.3)

Hier stehen die Instanzen die aktuell ausgeblendet werden.

Mit diesem Link kΓΆnnt ihr euch ohne Anmeldung die lokale TL einer Instanz anschauen.

Hier liegt das Programm mit dem die Liste erstellt wurde

Landkarte mit lokalen Instanzen

Links zu dem Thema AccountΓΌbertragung zwischen Instanzen
Umzug des eigenen Accounts auf eine andere Mastodon-Instanz
How to migrate from one server to another
Moving or leaving accounts
check for new aliases often
Die Instanz wechseln

 

RΓΌckmeldungen zu neuen Instanzen kΓΆnnt ihr mir unter folgenden Adressen zukommen lassen:
Fediverse: @don@microblog.social
Matrix: @favstarmafia:riotchat.de